SZKOLENIE – PROCEDURY PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANÓW

Grupa docelowa: mikro, mali przedsiębiorcy,  aplikujący o środki pomocowe
na rozwój firmy

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej przygotowywania biznes planów

Forma szkolenia: Szkolenie „procedury przygotowania biznes planów, prowadzone jest w formie szkoleń otwartych.

Program szkolenia (dostosowany jest do różnych poziomów zaawansowania wiedzy mierzonej (w formie testu wstępnego) na początku szkolenia):

Pierwszy dzień szkolenia
1. Przedstawienie celu, programu i oczekiwanych efektów szkolenia

2. Po co potrzebne są standardy obsługi klienta

3. Przygotowanie części opisowej firmy i rynku
a) tytuł przedsięwzięcia
b) dane firmy
c) opis firmy i branży
d) data sporządzenia biznes planu
e) cel sporządzenia biznes planu
f) streszczenie przedsięwzięcia

4. Opis inwestycji
a) charakterystyka planowanej inwestycji
b) źródła finansowania
c) zasady finansowania
d) harmonogram inwestycji

5. Analiza SWOT
a) mocne i słabe strony firmy czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
b) mocne i słabe strony produktu czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

Drugi dzień szkolenia

6) Sprzedaż i marketing
a) szczegółowy opis produktu, usługi
b) przewaga nad konkurencją
c) termin gotowości produktu, usługi do sprzedaży
d) rynek docelowy
e) pojemność rynku
f) konkurencja
g) prognozowana wielkość sprzedaży
h) identyfikacja i profil klientów cena
i) promocja
j) sprzedaż

7. Plan zarządzania
a) lokalizacja
b) wyposażenie
c) plany i koszty produkcji
d) siła robocza
e) wymogi formalno-prawne
f) kwalifikacje kadry zarządzającej
g) harmonogram działań przedsięwzięcia i harmonogram awaryjny

8. Plan finansowy
a) nakłady inwestycyjne
b) aktualne dane finansowe firmy
c) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy
d) bilans
e) rachunek zysków i strat

9. Analiza finansowa
    a) próg rentowności (wartościowy)
b) próg rentowności (%)
c) współczynnik bezpieczeństwa
d) wskaźniki rentowności
e) interpretacje NPV
f) okres zwrotu

10. Samodzielne przygotowanie biznes planu

11. Podsumowanie

Osoby prowadzące:
Dr Sławomir Malinowski. Od ponad 20 lat związany z nauczaniem i szkoleniami. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Prowadzi szkolenia z zakresu Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Negocjacje Handlowe, Kreowanie Wizerunku, Firmy i Produktu, Profesjonalny Handlowiec, Procedury Przygotowania Biznes Planów, OZE. Autor publikacji popularnonaukowych i naukowych. Współautor książki  „Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie. Wydawnictwo WING. Aktualnie przygotowuje innowacyjny grant  „Kompleksowe narzędzie diagnostyczno-edukacyjne z zakresu standardów obsługi klientów na wybranych stanowiskach sprzedażowych z uwzględnieniem obsługi osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach projekt pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii konkursu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Prof. dr hab. Stanisław Maciej Szukalski. Absolwent Uniwersytetu łódzkiego, Wydział Ekonomiczno Socjologiczny. Stypendium  Eberta w Institut fur Weltwirtschaft na Uniwersytecie Kiel  staże w Uniwersytecie  Giessen. Ponad czterdzieści lat pracy naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w Instytucie Ekonomii, specjalność makroekonomia i mikroekonomia, a także zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji firm, analizy finansowe, biznes plany; wykłady z mikro i makro ekonomii, warsztaty i seminaria. Zrealizowane projekty doradcze dla ponad 240 przedsiębiorstw polskich i zagranicznych różnych sektorów oraz zorganizowanie prowadzenie szkoleń dla dyrektorów przedsiębiorstw i załóg sektora państwowego i firm prywatnych z zakresu badanie klientów, badanie wizerunku firm u odbiorców, standardów obsługi klienta, zarządzania agresywną sprzedażą,  szkolenia personelu handlowego  w ramach realizowanych kontraktów. Współautor książki  „Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie. Wydawnictwo WING.

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Czas trwania zajęć:  (może ulec nieznacznym modyfikacjom, związanym z elastycznością prowadzenia zajęć, ale w taki sposób, aby uwzględnić odpowiednią ilość przerw i częstotliwość zajęć w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów szkolenia):
09.00 – 10.30 – zajęcia
10.30 – 10.45 – przerwa
10.45 – 12.15 – zajęcia
12.15 – 12.30 – przerwa
12.30 – 14.00 – zajęcia
14.00 – 14.30 – przerwa
14.30 – 16.00 – zajęcia

Miejsce szkolenia: 99-200 Poddębice, ul. Targowa 7 (miejsce szkolenia może ulec zmianie)

Cena: 960 zł brutto; 60 zł/godz.

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o firmie:  Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  istnieje od 1997 r. Jest instytucją aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanych na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz szukającym swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej firmy. Prowadzi szkolenia z zakresu Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Negocjacji Handlowych, Kreowania Wizerunku, Firmy i Produktu, Profesjonalnego Handlowca, Procedur Przygotowania Biznes Planów, OZE. Prowadzi również Badania Rynku, Ocena Wizerunku Firmy/Produktu, Audyty Wizerunkowe, Konsumenckie Testy Produktów, Badanie Rynku, Opracowanie Biznes Planów.

Kontakt: Sławomir Malinowski,    99-200 Poddębice, ul. Targowa 7b,  tel.: +43 678-31-58;

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner