SZKOLENIE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 Grupa docelowa: : inwestorzy w OZE

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej przygotowywania biznes planów

Forma szkolenia: : Szkolenie „Energia odnawialna – technologia i ekonomia prowadzone w formie szkoleń otwartych.

Program szkolenia (dostosowany jest do różnych poziomów zaawansowania wiedzy mierzonej (w formie testu wstępnego) na początku szkolenia)

Pierwszy dzień szkolenia
1. Przedstawienie celu, programu i oczekiwanych efektów szkolenia

2. Po co potrzebne są standardy obsługi klienta

3. Konieczność i nieodwracalność rozwoju OZE – polityka energetyczna UE i Polski
a) sytuacja zasobów energii, zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych
b) dlaczego OZE?
c) struktura produkcji energii pierwotnej UE
d) rozwój OZE w UE
e) struktura produkcji energii z OZE wg surowca
f) europejska polityka energetyczna
g) w zakresie OZE – dokumenty

4. Charakterystyka głównych źródeł OZE
a) energia wiatrowa
b) wodna
c) słoneczna
d) geotermalna
e) energia z biomasy i biogazu

Drugi dzień szkolenia
5. Procedury formalno-prawne w przyłączaniu źródeł OZE do sieci
a) określenie warunków przyłączenia do sieci SN i WN
b) wykonanie ekspertyzy na KSE
c) koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
d) ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym
e) prawo budowlane
f) prawo wodne
g) ustawa – prawo ochrony środowiska

6) Idea prosumenta, mikroinstalacje i małe instalacje
a) energetyka rozproszona
b) prosument
c) mikro i małe instalacje
d) korzyści mikro – i makroekonomiczne
e) determinanty rozwoju

7. Efektywność ekonomiczna OZE
a) okres zwrotu
b) zwrot z inwestycji
c) szacowanie stopy dyskonta
d) interpretacja NPV
e) wskaźniki rentowności
f) wewnętrzna stopa zwrotu
g) inne parametry oceny ekonomicznej projektu

8. Podsumowanie

Osoby prowadzące:
Dr Sławomir Malinowski. Od ponad 20 lat związany z nauczaniem i szkoleniami. Ukończył Uniwersytet Łódzki. Prowadzi szkolenia z zakresu Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Negocjacje Handlowe, Kreowanie Wizerunku, Firmy i Produktu, Profesjonalny Handlowiec, Procedury Przygotowania Biznes Planów, OZE. Autor publikacji popularnonaukowych i naukowych. Współautor książki  „Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie. Wydawnictwo WING. Aktualnie przygotowuje innowacyjny grant  „Kompleksowe narzędzie diagnostyczno-edukacyjne z zakresu standardów obsługi klientów na wybranych stanowiskach sprzedażowych z uwzględnieniem obsługi osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach projekt pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii konkursu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Prof. dr hab. Stanisław Maciej Szukalski. Absolwent Uniwersytetu łódzkiego, Wydział Ekonomiczno Socjologiczny. Stypendium  Eberta w Institut fur Weltwirtschaft na Uniwersytecie Kiel  staże w Uniwersytecie  Giessen. Ponad czterdzieści lat pracy naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w Instytucie Ekonomii, specjalność makroekonomia i mikroekonomia, a także zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji firm, analizy finansowe, biznes plany; wykłady z mikro i makro ekonomii, warsztaty i seminaria. Zrealizowane projekty doradcze dla ponad 240 przedsiębiorstw polskich i zagranicznych różnych sektorów oraz zorganizowanie prowadzenie szkoleń dla dyrektorów przedsiębiorstw i załóg sektora państwowego i firm prywatnych z zakresu badanie klientów, badanie wizerunku firm u odbiorców, standardów obsługi klienta, zarządzania agresywną sprzedażą,  szkolenia personelu handlowego  w ramach realizowanych kontraktów. Współautor książki  „Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie. Wydawnictwo WING.

Efekt szkolenia: Samodzielna możliwość podjęcia decyzji inwestowania w OZE i umiejętność  przygotowania odpowiedniej dokumentacji OZE

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Czas trwania zajęć:  (może ulec nieznacznym modyfikacjom, związanym z elastycznością prowadzenia zajęć, ale w taki sposób, aby uwzględnić odpowiednią ilość przerw i częstotliwość zajęć w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów szkolenia):
09.00 – 10.30 – zajęcia
10.30 – 10.45 – przerwa
10.45 – 12.15 – zajęcia
12.15 – 12.30 – przerwa
12.30 – 14.00 – zajęcia
14.00 – 14.30 – przerwa
14.30 – 16.00 – zajęcia

Miejsce szkolenia: 99-200 Poddębice, ul. Targowa 7b (miejsce szkolenia może ulec zmianie)

Cena: 960 zł brutto; 60 zł/godz.

Informacje o firmie:  Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  istnieje od 1997 r. Jest instytucją aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanych na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz szukającym swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej firmy. Prowadzi szkolenia z zakresu Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Negocjacji Handlowych, Kreowania Wizerunku, Firmy i Produktu, Profesjonalnego Handlowca, Procedur Przygotowania Biznes Planów, OZE. Prowadzi również Badania Rynku, Ocena Wizerunku Firmy/Produktu, Audyty Wizerunkowe, Konsumenckie Testy Produktów, Badanie Rynku, Opracowanie Biznes Planów.

Kontakt: Sławomir Malinowski,    99-200 Poddębice, ul. Targowa 7b,  tel.: +43 678-31-58;

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner