FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (FRP)

FRP realizowany jest w ramach projektu wspierania rozwoju przedsiębiorczości TOR#10 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Światowego.

Misją Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości jest wspomaganie lokalnego rozwoju społeczno – ekonomicznego poprzez kreowanie nowych firm i miejsc pracy, jak również postaw sprzyjających przedsiębiorczości. FRP był obok Funduszu Pracy jedynym źródłem pozabankowego wsparcia finansowego dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą. Stanowi obecnie istotne źródło pomocy finansowej dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców. Wspieramy firmy i osoby bezrobotne już od prawie 30 lat !

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości powstał w 1995 r. przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poddębicach.

Od 1999 r. funkcjonuje w strukturze Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach.

Zadania realizowane przez FRP to:

 • – udzielanie pożyczek zgodnie z Regulaminem Pożyczkowym,
 • – prowadzenie doradztwa finansowego i marketingowego,
 • – pomoc w opracowywaniu biznes planów.

Kto może skorzystać z pożyczki:

 • Osoby bezrobotne chcące rozpocząć działalność gospodarczą,
 • Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • Osoby zagrożone grupowymi zwolnieniami z pracy,
 • Przedsiębiorcy, którzy w ostatnich dwóch latach korzystali z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy lub z dotacji w ramach programów unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz z pożyczki z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i spłacają swoje zobowiązania regularnie.

Przeznaczenie pożyczki:

 • Na ekonomicznie uzasadnione inwestycje związane z uruchomieniem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej bądź bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Wysokość udzielanej pożyczki:

 • Od 5 000 do 120 000 PLN.

Okres i warunki kredytowania:

 • Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy,
 • Możliwość uzyskania maksymalnie 6 miesięcznej karencji na spłatę kapitału,
 • Miesięczne spłaty rat odsetkowych i kapitałowych,
 • Wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 20%.

Oprocentowanie:
Uzależnione jest od okresu trwania umowy pożyczki i wynosi od 7,62 % rocznie.

Wysokość prowizji:
Fundusz pobiera jednorazową prowizję od udzielonej pożyczki w wysokości od 2% do 4% kwoty pożyczki, w zależności od okresu, na który pożyczka będzie udzielona

Formy zabezpieczeń:
Łączna wartość zabezpieczeń nie może być mniejsza niż 100% kwoty pożyczki.
Zabezpieczenie stanowi weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz:
– poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę pożyczki,
– hipoteka,
– inne zabezpieczenia majątkowe akceptowane przez Fundusz, np. przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, inne.

Pożyczkobiorcy i Poręczyciele są weryfikowani w bazach: BIK, BIG i Związku Banków Polskich.

Pożyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno-prawne, rachunki

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  – Poddębice, Plac Kościuszki 15/3, tel./fax 43 678 31 58
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – I piętro pokój 2

Pliki do pobrania:

Biznesplan

Wniosek o pożyczkę

Załączniki do Wniosku o pożyczkę

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner