Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim

Projekt „Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim” został zrealizowany przez Instytut Nowych Technologii w Partnerstwie m.in. z Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do rynku pracy.
Celem głównym projektu było wypracowanie w ramach powołanego Partnerstwa zestawu rekomendacji dla Instytucji Rynku Pracy, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na możliwość dotarcia do jak najszerszej liczby osób z grupy docelowej Osi I PO WER, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w szczególności niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tj. osób z kategorii NEET) i niezarejestrowanych w PUP oraz na możliwość formułowania kryteriów w konkursach na aktywizację powyższej grupy docelowej.

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner