Własny Biznes dla 50 plus

Informujemy, że od 19 września br. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do II edycji projektu dotacyjnego  „Własny Biznes dla 50+” dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w II edycji projektu „Własny Biznes dla 50+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do udziału w II edycji zapraszamy osoby fizyczne po 50 r.ż., pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. łódzkiego; z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Planowany termin rekrutacji do II edycji to:

  • 19 – 30 września 2016r., w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator na ul. ks. Tymienieckiego 22/24,

oraz dodatkowo :

  • w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Piotrkowie Trybunalskim, ks. Piotra Skargi 3 (w dniach 26 – 30 września 2016r., w godzinach 9-15),
  • w Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Poddębice, ul. Łódzka 27 (w dniach 19 – 23 września 2016 r. w godzinach 9-15).

Regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny do pobrania ze strony internetowej: www.wlasnybiznesdla50plus.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  • szkolenie „ABC własnej firmy” w wymiarze 50 godz./osobę + zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
  • doradztwo indywidualne biznesowe (pomoc w przygotowaniu biznesplanu) w wymiarze 7 godz. na osobę + zwrot kosztów dojazdu na doradztwo;
  • jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności w wysokości maksymalnie do 22.700 zł na osobę;
  • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości maksymalnie do 1750 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności (w tym po 5 miesiącach prowadzenia działalności ocena kondycji firmy decydująca o przedłużeniu wsparcia pomostowego na kolejne 6 m-cy); wysokość przyznanego wsparcia pomostowego finansowego będzie uzależniona od wykazanych w biznesplanie potrzeb;
  • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (refundacja kosztów zakupionych przez Uczestników usług szkoleniowych i/lub doradczych) – pula środków – 14000zł/edycję.

 

W razie pytań zapraszamy do Biura projektu: Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24. Informacji udzielamy także pod numerem tel. (42) 636 34 69, kom. 609 466 555 i adresem e-mail: wlasnybiznesdla50plus@inkubator.org.pl. Strona www projektu: www.wlasnybiznesdla50plus.inkubator.org.pl .

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner