Kryteria uzyskania Certyfikatu. Regulamin oceniania uczestników szkolenia

Regulamin  wewnętrzny oceniania   uczestników szkoleń i kryterium uzyskania certyfikatu
w Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach

 

Ocenianiu podlegają, osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
Ocenianie wewnętrzne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez trenera poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

– Ocenianie wewnętrzne ma na celu :

 1. Informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Motywowanie słuchacza do dalszej pracy.
 3. Umożliwienie trenerom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

– Ocenianie wewnętrzne obejmuje :

 1. Formułowanie przez trenerów wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczestników
  szkolenia.
 2. Trenerzy na początku każdego szkolenia informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych
  wynikających z realizowanego przez siebie programu szkolenia, sposobach sprawdzania osiągnięć
  edukacyjnych słuchacza.


– Bieżące ocenianie, ocena końcowa i kryterium uzyskania certyfikatu klasyfikowanie według skali  w formach przyjętych przez Fundację:

 1. Trener prowadzący dane zajęcie edukacyjne przedstawia na początku zajęć zasady
  bieżącego oceniania i udostępniania słuchaczom sprawdzonych testów i sposoby
  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz określa kryterium wymagań na
  poszczególne oceny.

– Oceny i kryterium uzyskania certyfikatu

Ocena  (5), uzyskuje certyfikat, słuchacz opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania danego szkolenia, uzyskał minimum 95% prawidłowych odpowiedzi, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne objęte programem nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Ocena (4), uzyskuje certyfikat, słuchacz opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, uzyskał minimum 80% poprawnych odpowiedzi, samodzielnie poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
Ocena (3) uzyskuje certyfikat, słuchacz opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym kształceniu, uzyskał minimum 60% poprawnych odpowiedzi, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
Ocena (2), nie uzyskuje certyfikatu, słuchacz nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, uzyskał poniżej 59% poprawnych odpowiedzi. Nie jest w stanie, nawet przy pomocy trenera, rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Oceny są jawne zarówno dla słuchacza szkolenia, na prośbę słuchacza oceniający trener powinien uzasadnić ocenę.
Niezbędną do klasyfikacji słuchacza jest frekwencja na szkoleniach, słuchacz musi uczestniczyć w minimum 80% godzin szkolenia. Odrobienie zajęć jest możliwe tylko w przypadku, gdy są minimum 2 grupy, odrobienie zajęć w innej grupie należy uzgodnić z trenerem prowadzącym zajęcia, o dopuszczeniu odrobienia zajęć w innej grupie decyduje trener.
Do uzyskania certyfikatu należy uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi w końcowym teście oraz frekwencja nie może być niższa niż 80%.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner