DOTACJE NA OTWARCIE FIRMY „MŁODY BIZNES”

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „MŁODY BIZNES” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie samozatrudnienia 20 osobom pozostającym bez pracy (10 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałym/uczącym się na obszarze subregionu sieradzkiego woj. Łódzkiego, które:

  1. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu);
  2. znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci (maks. 20% wszystkich uczestników projektu),

w okresie 01.01.2022-30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają następujące kryteria:

a)      zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu sieradzkiego województwa łódzkiego,

b)        są osobami pozostającymi bez pracy,

c)         są w wieku 18-29 lat,

d)        utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu),

e)        znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, o niskich kwalifikacjach, odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci (maks. 20% wszystkich uczestników projektu).

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

a) Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 20 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne);

b) Pomoc eksperta dotacyjnego: dla 20 osób (7 godz./osobę), pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego;

c) Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 20 uczestników projektuw wysokości 23 050,00 zł/osobę;

d) Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 20 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2 650 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rekrutacja do projektu „MŁODY BIZNES” rozpocznie się od 1 marca 2022 r. i potrwa do 18 marca 2022 r. W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji oraz Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej projektu: www.mlodybiznes.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Lidera i Partnera.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 9.00-15.00 u Partnera projektu w Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach przy ul. Targowej 7B (osobiście, pocztą tradycyjną i przez e-mail na adres: biuro@fcwp.pl lub mlodybiznes@inkubator.org.pl).

Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner