Zmiany w stylu życia konsumenta

Słownik języka polskiego określa trend jako: „„istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie”, albo inaczej: trend to proces zmian, która dokonuje się w jakiejś dziedzinie życia i może być rozpatrywany w różnych perspektywach- psychologicznej, socjologicznej, ekonomicznej. Trend w zachowaniach konsumenckich to kierunek zmiany w stylu życia konsumenta, jego nawyków, preferencji. Trendy mogą mieć charakter krótko- lub długookresowy, mogą mieć zasięg globalny bądź regionalny, mogą wzajemnie nakładać się na siebie, mogą wywoływać nowe trendy. Dla przykładu: dynamiczny tryb życia, potrzeba szybkiego żywienia wywołał rozwój fast food, z czasem ten trend  spowodował tendencję do spowalniania i modę na slow-food.
Znajomość trendów to liczne korzyści dla przedsiębiorców, takie jak m.in.:

  • lepsze zrozumienie konsumenta i możliwość przygotowania trafniejszej oferty produktowej,
  • sprawniejsze zarządzanie daną kategorią produktów i marką,
  • wybór optymalnej ścieżki rozwoju produktu, lepsze planowanie strategiczne,
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki rozpoznawaniu nowych możliwości rynkowych,

Wydaje się, iż w najbliższej przyszłości trendy konsumenckie kształtowane będą pod wpływem takich czynników jak:

  • starzenie się społeczeństw
  • masowa urbanizacja,
  • powstawanie nowej klasy średniej na rynkach wschodzących,
  • wzrost dostępu do technologii mobilnych,
  • wzrost znaczenia ekologii i rozwiązań proekologicznych w biznesie w tym odnawialne źródła energii.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner