USŁUGA – WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP

Wdrażanie systemu HACCP jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.). Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Wdrażamy: GMP = Dobra Praktyka Produkcyjna, GHP = Dobra Praktyka Higieniczna, HACCP = System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli.

Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim

Projekt „Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim” został zrealizowany przez Instytut Nowych Technologii w Partnerstwie m.in. z Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do rynku pracy.