Standardy Obsługi Klienta (szkolenie zamknięte)

Szkolenia pracowników przedsiębiorstwa powodują zwiększenie konkurencyjności firmy, co skutkuje umocnieniem się jej pozycji na rynku i zwiększeniem dochodów. Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zajmowane stanowisko wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem. Do tej grupy zaliczać się będą między innymi, kasjerzy, sprzedawcy, konsultanci, handlowcy. Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej standardów obsługi klienta, wychodzenia naprzeciw

Kryteria uzyskania Certyfikatu. Regulamin oceniania uczestników szkolenia

Regulamin  wewnętrzny oceniania   uczestników szkoleń i kryterium uzyskania certyfikatu w Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach   Ocenianiu podlegają, osiągnięcia edukacyjne słuchacza. Ocenianie wewnętrzne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez trenera poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. –

SZKOLENIE – STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Standardy obsługi klienta (SOK) to zasady oraz zachowania pracowników organizacji podczas kontaktu z klientem. Dają one możliwość obiektywnej oceny jakości ich pracy, ujednolicają zachowanie pracowników obsługujących klienta, petenta. SOK wpływają na wizerunek organizacji, służą jego utrwaleniu w środowisku, tym samym wpływają na zwiększenie sprzedaży. Szkolenie pozwoli odpowiednio przygotować osoby do kontaktu z klientem tak aby był zadowolony z profesjonalnej obsługi. Taki klient na pewno wróci. Nasze szkolenia poprzedzone są badaniami i konsultacjami z kadrą kierownicza, tak aby uzyskać najlepszy efekt…