home

Google+

O fundacji

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta St. Warszawy dnia 30 grudnia 1997 r. (nr rej. 5337) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 lipca 2001 r. pod numerem KRS 0000029511. Założycielami Fundacji s?

1. Gmina Poddębice,
2. Cech Rzemios?Różnych w Poddębicach,
3. Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii Św. St. Kostki z siedzib?w Warszawie.

Fundacja jest organizacj?niezależn?i niedochodow?( non-profit), której misj?jest szeroko rozumiana pomoc osobom i przedsiębiorcom tworzącym miejsca pracy, polepszenie warunków życia mieszkańców miasta, powiatu i regionu, pomoc i wspieranie wszelkich działa?na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, promowanie efektywnego zagospodarowania zasobów lokalnych, rozwój bazy przetwórczej dla gospodarki rolnej, upowszechnianie wzorców zachowa?służących ochronie środowiska naturalnego, edukacja ekologiczna, działania na rzecz promocji zdrowia publicznego i pomocy społecznej, wspieranie i prowadzenie działa?na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli oraz działania służące modernizacji obszarów wiejskich i tworzeniu miejsc pracy na wsi oraz promocja odnawialnych źróde?energii

The manufacturer has spent years creating cheap wedding dress under 100 fashionable item, and the brand name is part of the value package. The brand name is actually the most marked up part of the product. Over the years too many people have proven that they are willing to fork over thousands for the name swiss replica watch. Possibly the largest advantage that a replica rolex watch would have to offer the consumer is the simple fact that, assuming the replica is a reputable one, the watch will be just as well built as an actual rolex. That's the big secret panerai replica watches that name brand companies want to hide.
repliki zegarkow

Uczestnicząc w różnego rodzaju programach i konkursach krajowych i zagranicznych udało si?pozyska?znaczne środki finansowe, majątek trwały i sprzęt o wartości ok. 2 mln z? które wraz ze zdobytym doświadczeniem stanowi?baz?Fundacji. W strukturach Fundacji działaj?

- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości od 1995 r. nadal
- Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości od 1995 r. nadal

Prawo do dobrowolnego zrzeszania si?należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest podstaw?prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczy?ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działa?stricte gospodarczych, wyodrębni?trzeba organizacje pozarządowe, czyli takie, których podstaw?działalności jest woluntarystyczne zaangażowanie i zewnętrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje). S?to organizacje realizujące pewn?misj?(tzn. działaj?w imi?wartości i społecznie pożytecznych celów), a niedążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy.

Współpraca

desc
desc
desc
desc
desc
desc